Toplu E-Posta Gönderim

  Toplu E-Posta Gönderim Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar

  a) www.aksa.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde mukim Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (Bundan böyle “Aksa” olarak anılacaktır).

  b) www.aksa.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

  2. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Sözleşme’nin konusu Aksa’nın sahip olduğu internet sitesi www.aksa.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  3.1. Üye, www.aksa.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Aksa’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  3.2. Üye, Aksa tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Aksa'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Aksa’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  3.3. Üye www.aksa.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  3.4. Üye, www.aksa.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  3.5. www.aksa.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Aksa ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Aksa’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan ayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.6. Aksa, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.aksa.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Aksa'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aksa’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Aksa'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  3.9. Aksa'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Aksa'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

  3.10. www.aksa.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Aksa mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

  3.11. Aksa tarafından www.aksa.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  3.12. Aksa kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aksa üyenin www.aksa.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

  3.13. Aksa’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Aksa ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Aksa’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Aksa ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Aksa ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Aksa ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya aylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Aksa ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Aksa Pazarlama Müdürlüğü’ne iletebilir.

  3.14. Aksa, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Aksa’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Aksa web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  3.15. Aksa web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Aksa web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada aylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  3.16. Aksa sitenin, içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Aksa web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

  3.17. Aksa, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

  3.18. Taraflar, Aksa'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  3.19. Aksa, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  4. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Aksa tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aksa üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  5. İhtilaflerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6. Yürürlük üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

  7. Aksa, üyenin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Aksa, bu kapsamda üyenin paylaştığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan AKSA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. AKSA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’nı incelediğini, okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8. Herhangi bir sitede Aksa logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. URL`i kontrol etmeniz ve gerçekten Aksa’ya ait bir sayfa olduğundan emin olmanız gerekir. Zira logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Böyle durumlarda lütfen bizimle iletişim kurunuz: aksa@aksa.com.tr

  Tüm sistem web tabanlı olduğundan kullanıcıların zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin hızla onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına veriler gönderilmekte ve müşteri bilgisayarlarında saklanan bu veriler belli aralıklarla güncellenerek optimal sistem performansı sağlanmaktadır.


  GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) üyesi olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. kişisel verilerin korunması en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

  1. Aksa’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

  Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmektedir. Web sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin verileri ise ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak da işlenmektedir.

  2. Aksa kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

  Kişisel verileriniz, Aksa tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, çağrı merkezi, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, web sitesi, sosyal medya mecraları, sadakat programları başvuruları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

  Hatırlatmak isteriz ki, www.aksa.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. www.aksa.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, internet sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

  www.aksa.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.

  Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

  Aksa, sahibi olduğu www.aksa.com aracılığıyla bu siteleri ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitelerdeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek amacıyla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilmektedir.

  3. Aksa kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

  Aksa, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

  Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlemekteyiz:

  • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenlemek, müşterilerimizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını (cayma hakkı, seçimlik hakları vb.) tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek,
  • müşterilerimize açık rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,
  • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • Aksa’ya ait, binaların, tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,
  • Aksa’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
  • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

  4. Aksa kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

  Aksa kişisel verilerin işlenmesinde

  I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

  II) doğru ve gerektiğinde güncel olma

  III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

  IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

  V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

  ilkelerini gözetmektedir.

  Bu ilkeler doğrultusunda Aksa ile paylaşılan kişisel veriler, Aksa’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Aksa, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Aksa, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

  5. Aksa kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

  Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

  Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere  mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

  Kişisel verileriniz Aksa, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Aksa sorumlu olmadığını beyan eder.

  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

  KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) işlenmişse bilgi talep etme,

  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Aksa’ya iletmeniz durumunda Aksa talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Aksa tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Aksa’ya talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi www.aksa.com adresindeki formu doldurarak, yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

  Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

  7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

  KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Aksa’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

  8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

  KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Aksa’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Aksa’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Aksa ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.