KURUMSAL

İnsan Hakları Politikamız

İnsan haklarına saygıdan öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi’nde belirtildiği şekilde, başkalarının hakkının ihlal edilmesinin önlenmesi ve ihlal durumu ile karşı karşıya kaldığımızda gerekli aksiyonların alınmasını anlamaktayız. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkeler ve alanlarda insan hakları konusundaki yasalara ve ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyarız. Ancak, insan hakları bizim için yasal uyumdan öte Akkök Şirketler Grubu kültürünün ve İş Etiği İlkeleri’nin bir parçasıdır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ilkelerini ve benzeri düzenlemeleri yerine getirerek tüm paydaşlarımızın haklarına saygı duymaya özen gösteririz.

Akkök Şirketler Grubu olarak çalışanlarımızın çalışma şartları en azından uluslararası genel kabul görmüş işgücü standartlarına ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kanunlara uyumludur. İstihdamda ve meslekte ayrımcılığa, çocuk işçiliğe ve zorla ve zorunlu çalıştırmanın her türlü haline karşıyız. Ücretlendirme ve fırsat eşitliğine inanırız.

Akkök Şirketler Grubu, çalışanların örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir ve çalışan temsilcileri ile yapıcı bir iletişim halinde bulunur. Çalışanlar yasal bir sendikaya üye olabilir ve kendi temsilcilerini seçebilir. Çalışanlarımız herhangi bir misilleme korkusu yaşamadan düşüncelerini söyleme, toplanma, grev ve toplu sözleşme hakkına sahiptir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Akkök Şirketler Grubu olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Tüm çalışanlarımıza adil ve dürüst bir şekilde davranırız. Çalışanlarımız ve adaylarımız arasında çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine önem veririz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, renk, cinsel yönelim, yaş, sosyal statü, zihinsel ve fiziksel engelliliğe dayalı ayrımcılığa tolerans göstermeyiz. Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikamız, işe alım ve yerleştirme, terfi, performans yönetimi, eğitim, kariyer planlama, yedekleme, ücretlendirme ve yan haklar gibi tüm insan kaynakları süreçlerimiz için geçerlidir.

Çalışma Ortamı

Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil davranırız. Çalışma ortamının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için üst düzey çaba gösteririz. Akkök Şirketler Grubunda iş birliğini destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamının yaratılması esastır. Ücret, çalışma saatleri, yan haklar, fazla mesai gibi konularda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere uyarız. İş özel yaşam dengesini gözetiriz.

Çalışanlar işyerinde ve çalışma saatleri içinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmaz. İşyerinde veya işyeri dışında alkol, yasadışı ilaç ve madde etkisi altında çalışmaz.

Sağlık ve Güvenlik

Çalışanlarımızın iş yerinde sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alırız. İş ortamında kazalara, yaralanmalara ve çalışanlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek koşullara karşı gerekli tedbirleri almak için çalışmalar yaparız. Sağlık ve güvenlik konusundaki tüm yasa ve düzenlemelere uyarız. İş yeri dışındaki çalışma alanları için de çalışanlara gerekli bilgilendirmeleri yaparız.

Taciz ve Şiddet Karşıtı Uygulamalar

İş yerinde her türlü psikolojik şiddet, taciz, yıldırma, tehdit, zorbalık, bezdirme ve yok sayma gibi küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyecek davranışlara hoşgörü göstermeyiz. Yöneticiler ve çalışanlar korkutma ve aşağılamada bulunmaz. Başka bir kişinin kendisini tehdit altında ya da emniyetsiz hissetmesine neden olacak herhangi bir davranışta bulunmaz. Buna sözlü saldırılar, tehditler ve her türlü düşmanlık, göz korkutma ve saldırganlık da dahildir. Akkök Şirketler Grubu bu tarz davranışların bildirilmesi için Etik Hattı oluşturmuştur. Herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunmayız.

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırma Karşıtı Uygulamalar

Modern kölelik, hapishanede işçilik ve zorla çalıştırmaya müsamaha göstermeyiz. Tedarikçilerimizden, alt işverenlerimizden ve diğer paydaşlarımızdan da aynı şekilde zorla çalıştırmanın her türüne müsamaha göstermemesini bekleriz.

Çocuk işçi çalıştırmaz; tedarikçilerimizden, alt işverenlerimizden ve diğer tüm paydaşlarımızdan da aynı sorumluluğu bekleriz.