KURUMSAL

Tazminat Politikası

Çalışanlara yönelik tazminat uygulamaları 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve halen yürürlükte olan Aksa Personel Yönetmeliği ile tarif edilmiştir.

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

1- Geçerli Sebeple Fesih

Şirket fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve bildirimde fesih sebeplerini açık ve kesin bir şekilde belirtmek koşulu ile iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde göre işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanarak ve İş Kanunu’nun 17. Maddesinde belirlenen ihbar önellerine uyarak feshedebilir. Çalışan da belirsiz süreli iş sözleşmesini 17. maddede belirtilen bildirim sürelerine riayet etmek suretiyle yazılı olarak feshedebilir.

İhbar süreleri;

-Altı aydan az devam edenler için 2 hafta;

-Altı aydan bir buçuk yıla kadar devam edenler için 4 hafta;

-Bir buçuk yıldan üç yıla kadar devam edenler için 6 hafta;

-Üç yıldan fazla devam etmiş olanlar için 8 haftadır.

İşveren işçinin davranışlarından veya işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerin varlığı durumunda personelin yazılı savunmasını alarak, iş sözleşmesini İş Kanunu’nun 19. maddesindeki usule uygun olarak feshedecektir.

Şirket veya Çalışan, belirsiz süreli iş sözleşmesini, yukarıda belirtilen bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödemek suretiyle feshedebilir. İhbar öneli, yıllık ücretli izin süresi ile veya Personelin raporlu olması dolayısıyla çalışmadığı sürelerle birleştirilemez ve ihbar süresine dahil edilemez.

2- Haklı Sebeple Fesih

Şirket veya Çalışan iş sözleşmelerini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddesinde belirtilen haklı sebeplere dayalı olarak derhal feshedebilirler. İş akdi İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinde yer alan sebepler uyarınca feshedilen çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez.

İşten Çıkış İşlemleri

İşten ayrılan Çalışan hakkında İş Kanunu ve mevzuat gereği işlemler eksiksiz olarak yapılır. Yasa gereği Çalışanın hakedişleri ödenir, ibraname ve işten ayrılma ile ilgili ilişik kesme işlemleri tamamlanır.

Her türlü işten ayrılma durumunda, işten ayrılan Çalışan işten ayrılma şekline göre ilgili ibranameyi imzalar.  İşten ayrılan Çalışanla ilgili, “İlişik Kesme ve Zimmet Teslim Formu” doldurulur ve ilgili bölümler bu form gereği işlemleri tamamlarlar.

2- Haklı Sebeple Fesih (Devamı)

Kıdem Tazminatı

İş Sözleşmesinin;

-İşveren tarafından 4857 sayılı Kanunu’nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan davranışları”  dışındaki nedenlerle,

-Personel tarafından yasanın 24. maddesi uyarınca, iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshi halleriyle,

-Personel tarafından muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla

-İşçinin; yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla kendi arzusu ile istifa etmesi nedeniyle,

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile,

-Bayan Personel tarafından evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile istifa etmesi nedeniyle,

-Çalışanın vefatı nedeniyle,

son bulması halinde 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesine istinaden kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatı hakkında belirlenen yasal tavan aşılmamak kaydıyla, Personele her tam yıllık kıdem süresi için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.